(Α) Η σύνταξη:

(i) Κανονισμών οι οποίοι υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού Υγείας και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. και
(ii)εσωτερικών κανονισμών και η έκδοση αποφάσεων∙

(Β) Η έκδοση δεσμευτικών και υποχρεωτικών οδηγιών προς τους κατόχους και διαχειριστές Τραπεζών Δεδομένων Υγείας και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, για υποχρεώσεις και δικαιώματα των παρόχων που απορρέουν από τις διατάξεις του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου του 2019.

(Γ) Η διενέργεια των κατάλληλων τεχνικών ελέγχων και η εποπτεία των Τραπεζών Δεδομένων Υγείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η λειτουργία τους συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου, των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και οδηγιών∙

(Δ) Η σύνταξη προτάσεων προς τον Υπουργό Υγείας και άλλους εμπλεκόμενους φορείς για το στρατηγικό όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους της ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και η διαμόρφωση οδικού χάρτη ενεργειών για τη διατήρηση ενός ηλεκτρονικού συστήματος υγείας σε εθνικό επίπεδο∙

(Ε) Ο καθορισμός των προτύπων και προδιαγραφών λειτουργίας, του πλαισίου λειτουργίας, χρηματοδότησης και εγκαθίδρυσης της Ενιαίας Τράπεζας Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας, η οποία φυλάσσει και διαχειρίζεται τους ηλεκτρονικούς φάκελους υγείας των πολιτών∙

(ΣΤ) Η μελέτη, η ανάληψη και η προώθηση δράσεων για την εφαρμογή-

(iii) διαλειτουργικών εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας με τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας, να ενισχύεται η συνέχιση της περίθαλψης και η διασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη,
(iv) κοινών μέτρων ταυτοποίησης με τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να διευκολύνεται η δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και ενεργειών για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας μέσω της χρήσης αποδεκτών προφίλ ολοκλήρωσης, που εγκαθίστανται ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε παρόχους υπηρεσιών υγείας και η συμμόρφωσή τους με το σχετικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά πρότυπα αλλά και με τους εθνικούς στόχους της ηλεκτρονικής υγείας∙

(Ζ) Ο καθορισμός προτύπων και προδιαγραφών λειτουργίας υπηρεσιών τηλεϊατρικής και η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Υγείας, στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς για τα μοντέλα χρηματοδότησής τους∙

(Η) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες, καθώς και με τις αρμόδιες για την ηλεκτρονική υγεία εθνικές αρχές και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

(Θ) Η παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο των εξελίξεων στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας και η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για δράσεις τις οποίες οφείλει και πρέπει να αναλάβει η Δημοκρατία∙

(Ι) Η παρακολούθηση των σχετικών με την ηλεκτρονική υγεία ευρωπαϊκών και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για τις δράσεις που πρέπει να λαμβάνονται για την ενίσχυση της αποτελεσματικής συμμετοχής της Δημοκρατίας σε αυτά, με γνώμονα την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία∙

(Ια) Η διαχείριση των εσόδων που προκύπτουν από την οικονομική εκμετάλλευση των ανώνυμων βάσεων δεδομένων.

(Ιβ) Η προώθηση και η εφαρμογή των αρχών, των μεθόδων της ηλεκτρονικής υγείας στην επιστημονική επικοινωνία, την προπτυχιακή, τη μεταπτυχιακή, τη διά βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, καθώς και η ενημέρωση των πολιτών∙

(Ιγ) Η παροχή εξειδικευμένων συμβούλων στον Υπουργό Υγείας σχετικά με θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές της, καθώς και εισηγήσεων για θέματα θέσπισης νόμων που αφορούν στις αρμοδιότητές της∙

(Ιδ) Η μετάκληση εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσουν στο έργο της Αρχής, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές ή γνώμες ή εμπειρίες και ενίοτε κατά περίπτωση ειδική εκπαίδευση στα μέλη της ή/και στο προσωπικό της∙

(Ιε) Η έκδοση οδηγιών για το πλαίσιο πιστοποίησης εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας, ώστε αυτό να είναι συμβατό με τα διεθνή πρότυπα, τον ελάχιστο εξοπλισμό, την ελάχιστη απαραίτητη στελέχωση και τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τη λειτουργία τέτοιων εφαρμογών σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας∙

(Ιστ) Η λειτουργία του Εθνικού Σημείου Επαφής για την ηλεκτρονική υγεία, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 17 του του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου του 2019.

(Ιζ) Η ίδρυση και η τήρηση μητρώων∙

(Ιη) Η κατάρτιση τεχνικών επιτροπών
(i) από πρόσωπα που προέρχονται από άλλους φορείς και οργανωμένα σύνολα για την παροχή οποιωνδήποτε άλλων εισηγήσεων στην Αρχή για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της∙
(ii) για σκοπούς ελέγχου και επιθεώρησης της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους παρόχους. και

(Ιθ) Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων προκύπτουν από τις διατάξεις του περί Ηλεκτρονικής Νόμου.