Μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την ηλεκτρονική υγεία, eHealth Network, του οποίου η Κύπρος είναι μέλος, και για συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, αποφασίστηκε, η δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας για ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών των ασθενών μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Η υγειονομική περίθαλψη είναι πολύ σημαντική για τους πολίτες της ΕΕ. Επίσης πολλοί από τους Ευρωπαίους πολίτες, ταξιδεύουν, εργάζονται ή σπουδάζουν σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Είναι καθησυχαστικό το γεγονός ότι σε περίπτωση ασθενείας ή ανάγκης για επείγουσα υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια παραμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας – ηλεκτρονικές συνταγές και συνοπτικά ιστορικά υγείας – θα είναι διαθέσιμες στις ευρωπαϊκές χώρες, υπό το εμπορικό σήμα «Η υγεία μου -@- ΕΕ / MyHealth@EU», για την προστασία και την υποστήριξη των ταξιδιωτών (πηγή: MyHealth@EU).

Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν στους πολίτες της Ευρώπης να επωφελούνται από την υγειονομική περίθαλψη στη χώρα ταξιδιού τους με τον ίδιο τρόπο που επωφελούνται στη χώρα διαμονής τους — μέσω ενός νέου ψηφιακού διαύλου επικοινωνίας. Αυτός ο ασφαλής δίαυλος παρέχει τη δυνατότητα στις Εθνικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας να συνδέονται και να ανταλλάσσουν τα δεδομένα υγείας των ασθενών γρήγορα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια (πηγή: MyHealth@EU).