Τι είναι η Ηλεκτρονική Υγεία;

Ο όρος “Ηλεκτρονική Υγεία” (eHealth) ορίζεται ως ένα ευρύ φάσμα εργαλείων βασισμένων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που στοχεύουν στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής.

Ποιο είναι το όραμα/αποστολή της ΕΑΗΥ;

Η ΕΑΗΥ μοιράζεται το όραμα της Ευρώπης για προώθηση και δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού χώρου Ηλεκτρονικής υγείας». Αποστολή της είναι η υιοθέτηση και ευθυγράμμιση της Ηλεκτρονικής Υγείας με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους της πολιτικής για την υγεία. Αναμφισβήτητα, η Ηλεκτρονική Υγεία δεν πρέπει να είναι ο στόχος μιας αυτόνομης στρατηγικής, αλλά να είναι πλήρως ενσωματωμένη στη συνολική πολιτική για την υγεία.

Πώς θα καταφέρει η ΕΑΗΥ να επιτύχει το όραμά της;

  • Συντονίζοντας δράσεις και διευκολύνοντας τη συνέργεια μεταξύ συναφών πολιτικών και ενδιαφερομένων φορέων με στόχο την εξεύρεση καλύτερων λύσεων

  • Αποφεύγοντας τον κατακερματισμό της αγοράς

  • Διαδίδοντας ορθές πρακτικές

  • Δημιουργώντας ένα σύστημα ηλεκτρονικών μητρώων υγείας με τη στήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και της τυποποίησης

  • Αναπτύσσοντας δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία μεταξύ φορέων περίθαλψης ώστε να υπάρχει συντονισμός των δράσεων σε περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια υγεία

  • Παρέχοντας υπηρεσίες υγείας σε απευθείας σύνδεση

  • Αναπτύσσοντας συστήματα τηλεσυμβουλευτικής (teleconsultation), ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescribing), ηλεκτρονικής παραπομπής (eReferral) και ηλεκτρονικής επιστροφής των ιατρικών εξόδων

  • Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πολιτών, των ασθενών και των απασχολουμένων στον τομέα της υγείας και

  • Εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση των σχετικών σχεδίων και στρατηγικών


Η Ηλεκτρονική Υγεία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην παρεχόμενη περίθαλψη καθώς και την ποιότητά της. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη συστημάτων υγείας προσανατολισμένων στον πολίτη και στην εν γένει αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του τομέα της υγείας.